ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3475
Intézményi iktatószám: TK/020/HR/KOZINT/00047-1/2023

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
Nagypeterdi Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.
augusztus 16 - 2028. augusztus 15-ig szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a
munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét
igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási
okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik
részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel
(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3475
Intézményi iktatószám: TK/020/HR/KOZINT/00047-1/2023

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Szigetvári
Tankerületi Központ, 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/020/HR/KOZINT/00047-
1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Nagypeterdi Általános Iskola intézményvezetői
beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő
lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Bognár László tankerületi igazgató
nyújt, a 0673/795-215-ös telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/szigetvar honlapon
szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Nagypeterd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Baranya Vármegye, 7912 Nagypeterd, Kossuth utca 47.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
irányadó.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3475
Intézményi iktatószám: TK/020/HR/KOZINT/00047-1/2023
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható,
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre
vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat
egyetértésének beszerzését követően a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Szigetvári Tankerületi Központ honlapja
www.kk.gov.hu/hirek-szigetvari - 2023. 02. 20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.